Narzędzia dla niepełnosprawnych

Załącznik do Zarządzenia Dyrektora

 Policealnego Studium Animatorów Kultury w Krośnie

Nr 29/2020/2021  z dnia 26 lutego 2021 r.

 

 

Procedury funkcjonowania 

Policealnego Studium Animatorów Kultury w Krośnie

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

od dnia 27 lutego 2021 r.

 

§ 1

Procedury ogólne

 

 1. Od dnia 1 lutego 2021 r. część zajęć praktycznych, których realizacja nie jest możliwa
  w formie zdalnej, odbywa się będzie w formie stacjonarnej.
 2. Do szkoły może uczęszczać słuchacz bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub
  w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 3. W drodze do i ze szkoły słuchacze powinni przestrzegać aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 4. Przy wejściu do budynku szkoły została wywieszona informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego.
 5. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły zobowiązani są skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.
 6. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: maseczka osłaniająca usta i nos, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
 7. Wprowadza się obowiązek zachowania dystansu 1,5 metra między słuchaczami
  w przestrzeniach wspólnych szkoły oraz stosowanie przez nich maseczek do osłony ust
  i nosa (korytarze).
 8. Wprowadza się obowiązek osłony maseczką ust i nosa w przypadku zajęć praktycznych
  w ramach kształcenia w zawodzie – jeżeli nie jest możliwe zachowanie dystansu między słuchaczami, dezynfekcji rąk przed korzystaniem ze sprzętu, urządzeń.
 9. Wprowadza się obowiązek zachowania dystansu 1,5 metra między pracownikami szkoły
  w przestrzeniach wspólnych szkoły oraz stosowanie przez nich maseczek do osłony ust
  i nosa (korytarz).
 10. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u słuchacza objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych należy obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała
  (jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej lub występują kaszel, duszności) należy odizolować słuchacza w przygotowanym do tego celu pomieszczeniu – sala nr 20 przy sali tanecznej – zapewniając minimum 2 metry odległości od innych osób. Następnie słuchacz powinien się skontaktować telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
 11. W przypadku słuchaczy ze zmniejszoną odpornością na choroby należy poinformować ich o możliwości pozostawania w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim/po
  konsultacji medycznej) i zapewnić kontakt ze szkołą na ten czas.
 12. Zajęcia praktyczne odbywały się będą według harmonogramu ustalonego odrębnie dla każdego zawodu, w grupach liczących do 10 osób.
 13. Organizacja zajęć umożliwi zachowanie dystansu między słuchaczami oraz osobami przebywającymi na terenie szkoły szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się słuchaczy na terenie szkoły.
 14. Słuchacze poszczególnych zawodów, w trakcie przebywania w szkole, będą mieli ograniczoną do minimum możliwość kontaktowania się z pozostałymi słuchaczami.
 15. Zajęcia praktyczne będą odbywały się w wyznaczonych salach, odrębnych dla każdego zawodu.
 16. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 17. Każdy słuchacz musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym. Słuchacze nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 18. Słuchacz nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 19. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 20. Zaleca się korzystanie przez słuchaczy z pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
 21. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.
 22. W przypadku odbywania praktyki śródsemestralnej przez słuchaczy u pracodawców, podmiot przyjmujący słuchaczy zapewnia prowadzenie tych zajęć z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
  z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy.
 23. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć do minimum kontakty ze słuchaczami oraz nauczycielami.

 § 2

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 

 1. Przy wejściu głównym do budynku szkoły zostały umieszczone numery telefonów do:
 2. właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej;
 3. oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych;
 4. organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 1. Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte maseczką usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.
 1. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to słuchacze,
  szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza
  i po skorzystaniu z toalety.
 1. Codziennie należy monitorować prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości sal i pracowni dydaktycznych, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatur, myszek, włączników.
 1. Sale lekcyjne należy wietrzyć, nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania słuchaczy w sali lekcyjnej, w tym również przed rozpoczęciem zajęć.
 1. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w salach, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.
 1. W sali tanecznej barierki przy lustrach oraz podłoga powinny być myte detergentem lub zdezynfekowane po każdych dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 1. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych należy czyścić lub dezynfekować po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach, a jeżeli nie ma takiej możliwości, należy zabezpieczyć je przed używaniem.
 1. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, aby słuchacze nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 1. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych zostały wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
 1. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
 1. Zużyte maseczki i rękawiczki jednorazowe powinny być wrzucane do oznaczonych koszy przeznaczonych na odpady skażone.
 2. Wszyscy pracownicy szkoły w razie konieczności powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej, takie jak jednorazowe rękawiczki, maseczki osłaniające usta i nos.

 § 3

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

 

 1. Wszyscy pracownicy zostali poinstruowani o zasadach wynikających z wytycznych oraz wprowadzonych w szkole szczegółowych rozwiązań.
 2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 3. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają się do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).
 4. W szkole wyznaczono i przygotowano pomieszczenie – sala nr 20 przy sali tanecznej –
  w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów infekcji dróg oddechowych. Sala została wyposażona w środki ochrony (maseczki, jednorazowe rękawiczki), płyn dezynfekujący oraz bezdotykowy termometr (dezynfekowany po każdym użyciu). Termometr bezdotykowy dostępny jest również w sekretariacie szkoły.
 5. Pracownicy szkoły zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia objawów infekcji dróg oddechowych powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika (oraz powiadomić pracodawcę o nieobecności). W razie pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
 6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych – dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa go od wykonywania czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania
  w domu oraz kontaktu telefonicznego z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie teleporady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
 7. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, dyrektor szkoły powinien skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną
  w celu dokonania przez nią oceny ryzyka epidemiologicznego.
 8. Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.
 9. Zaleca się ustalenie miejsca, w którym przybywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi zakażenie koronawirusem oraz przeprowadzenie dodatkowego sprzątania zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami, a także zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 10. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
 11. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie
  w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 12. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitano-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

 


Biblioteka Studium

Logo Instagram

Informacje

Narodowy spis powszechny 2021

plakat spis powszechny

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Więcej…