Narzędzia dla niepełnosprawnych

Ogłoszenie o zagospodarowaniu

w drodze nieodpłatnego przekazania, darowizny oraz sprzedaży

zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego

w Policealnym Studium Animatorów Kultury w Krośnie

 

Stosownie do przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa
(Dz.U. 2019 poz. 2004), Dyrektor Policealnego Studium Animatorów Kultury w Krośnie informuje, iż posiada zbędne i zużyte składniki majątku rzeczowego do zagospodarowania w drodze:

  • nieodpłatnego przekazania organowi administracji publicznej, jednostce lub jednostce samorządu terytorialnego, zgodnie z § 38.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. 2019 poz. 2004);
  • darowizny na rzecz instytucji kultury, publicznych szkół wyższych, jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 910), niebędących państwowymi jednostkami budżetowymi, oraz fundacji i organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych, zgodnie z § 39.1 ww. Rozporządzenia;
  • sprzedaży innym jednostkom lub osobom fizycznym.

Wnioski zgodnie z załączonymi wzorami należy składać na adres:

Policealne Studium Animatorów Kultury w Krośnie

ul. Mirandoli Pika 8

38-400 Krosno

w terminie do dnia 31 maja 2021 r. do godz. 14.00, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „nieodpłatne przekazanie składników mienia” lub „darowizna składników mienia” lub „sprzedaż składników mienia”.

 Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia można uzyskać pod nr telefonu 13 432 05 44, osoba do kontaktu - Pani Agata Czuchra

W przypadku, gdy co najmniej dwa podmioty, będą zainteresowane tym samym składnikiem, w pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski o nieodpłatne przekazanie, w drugiej kolejności wnioski o darowiznę,
a następnie wnioski w sprawie nabycia danego składnika.

Warunkiem przejścia składnika rzeczowego majątku ruchomego na nabywcę jest uiszczenie całkowitej ceny nabycia.

Odbiór składników majątku nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

Załączniki do pobrania na stronie BIP Studium: https://bip.e-cea.pl/1122/ogloszenia/rok-2021---ogloszenie-nr-2


Biblioteka Studium

Logo Instagram

Informacje

Narodowy spis powszechny 2021

plakat spis powszechny

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Więcej…