Narzędzia dla niepełnosprawnych

 
 

Policealne Studium Animatorów Kultury w Krośnie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.studiumkrosno.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2012.06.03

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021.01.15

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Strona internetowa posiada narzędzia dla osób niepełnosprawnych umożliwiające powiększanie lub pomniejszanie tekstu oraz ustawienia wysokiego kontrastu lub odcieni szarości. Ułatwienia te są dostępne po kliknięciu panelu z symbolem niepełnosprawności, który umieszczony jest po prawej stronie.
  • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Aby ułatwić nawigację pomiędzy elementami strony za pomocą klawisza Tab (stanowiącymi jednocześnie odnośniki do innych treści) zastosowano podświetlanie ich kolorem czerwonym.
  • Pliki PDF - szkoła stara się zapewnić poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne w wyszukiwaniu pełnotekstowym. Strona internetowa  zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów zawierających podpisy osób uprawnionych oraz pieczęcie. Nie są one dostępne w wyszukiwaniu pełnotekstowym. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie – nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziami OCR. W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do szkoły w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.
  • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, poprawienie dostępności strony
    w tym zakresie niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.11.10. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Łukasz Szmyd,  adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie dzwoniąc na numer 602 497 559. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu
7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Policealne Studium Animatorów Kultury w Krośnie, ul. Mirandoli Pika 8, 38-400 Krosno.

Do budynku prowadzi wejście od ul. Mirandoli Pika.

Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe.

Schody prowadzące do budynku Studium posiadają podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Sekretariat znajduje się na I piętrze. W szkole nie ma windy.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Szkoła nie zapewnia możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Biblioteka Studium

Logo Instagram