Narzędzia dla niepełnosprawnych

Twarze Studium

 
 

Ochrona Danych Osobowych – Klauzula Informacyjna Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Policealne Studium Animatorów Kultury w Krośnie (zwane dalej PSAK) mające swoją siedzibę przy ul. Mirandoli Pika 8, 38-400 Krosno (nr telefonu kontaktowego 13 432 05 44, adres poczty elektronicznej email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ).

2. W PSAK w Krośnie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych – Piotr Wilusz, z którym można się skontaktować pod adresem Policealne Studium Animatorów Kultury w Krośnie, ul. Mirandoli Pika 8, 38-400 Krosno z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych lub adresem poczty elektronicznej na email: iTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa wynikającego z art. 6 ust.1 lit a, b i c RODO oraz z art. 9 ust. 2 lit. b RODO – (tj. na podstawie udzielonej zgody, zawartych umów oraz szczególnych przepisów prawa, czyli ustaw, a w szczególności Ustawy – Prawo oświatowe oraz Ustawy o systemie oświaty).

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (tj. realizacji zadań wynikających z zakresu statutowej działalności PSAK, bądź zawartych umów).

5. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane osobowe dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Natomiast w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa podanie danych osobowych do spełnienia w/w celu jest obowiązkowe. W tym przypadku konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji zadań wynikających z zakresu statutowej działalności PSAK, bądź zawartych umów.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż to jest konieczne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz przez okres archiwizacji wymagany dla danej kategorii danych określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt obowiązującym w PSAK w Krośnie. Ponadto okres przechowywania może ulec wydłużeniu np. z uwagi na sytuację dochodzenia roszczeń.

7. Administrator może przekazać Pani/Pana dane innym odbiorcom. Odbiorcą danych mogą być podmioty uzyskujące dostęp do Pani/Pana danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym umowy powierzenia.

8. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO.

9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli nie jest to ograniczone poprzez inne przepisy prawne.

10. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych, to przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem.

11. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 12. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.


Biblioteka Studium

Logo Instagram

Informacje